Medialiseringen af konflikt

Hovedansvarlig: Mette Mortensen

Projektet har til formål at undersøge, hvordan militære institutioner håndterer og udnytter de nye vilkår for digital produktion og distribution af information fra konflikter. Medialiseringen af krig har formet adgangen til information siden 1. verdenskrig, men i kølvandet på integreringen af digitale kommunikationsteknologier på alle niveauer af krigsførelsen er det ikke længere muligt at udøve den samme institutionelle kontrol over informationsstrømmen.

Empirisk trækker projektet på kvalitative case-studier af anvendelsen af online medier (militærets officielle side, YouTube, Facebook, blogge) af 1) det danske forsvar og 2) danske nuværende eller tidligere soldater udstationerede i Afghanistan og Irak. Undersøgelsen vil blive udført ved hjælp af dybdegående interviews samt en komparativ analyse af det visuelle og audiovisuelle materiale, der er produceret og udbredt af de to grupper. På et teoretisk niveau bidrager projektet til medialiseringsteorien ved at udvikle en begrebsmæssig ramme for den digitaliserede medialisering af krig. Sammensmeltningen af krig og medier i den digitale globale æra er først og fremmest blevet teoretiseret af postmodernistiske og poststrukturalistiske forskere. Men disse teoretiske underbygninger forklarer ikke i tilstrækkelig grad, hvordan de militære institutioner reagerer på og tilpasser sig de uklare skillelinjer mellem repræsentationer af krig og krigsførelse i sig selv, hvilket er et basalt vilkår for medialiseret krig i en digital æra.