Medialiseret forældreskab

Hovedansvarlig: Maja Sonne Damkjaer (ph.d.-projekt)

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, på hvilke måder internetmedier er flettet sammen med forældreskabets første, formative fase. Projektet analyserer, hvordan forældre håndterer og udnytter internetmedier til at understøtte forældreskabet, og hvilke konsekvenser mediernes mellemkomst har for praksisser, netværk og kommunikationsformer i forældreskabet.

Nutidens forældre har adgang til rådgivnings- og kommunikationsressourcer med en volumen, hastighed og rækkevidde, der er uden fortilfælde i historien. Samtidig giver sociale medier mulighed for at fremstille forældreskabet over for et større og mere differentieret publikum end tidligere. Derfor fokuserer projektet på, hvordan forældres behov og mediebrug hænger sammen, og hvorledes forældre håndterer selvfremstillinger af forældreskab.

Empirisk vil projektet bestå af en række komparative casestudier blandt førsteårsforældre med forskellige sociokulturelle baggrunde. Med udgangspunkt i kvalitative interview bliver brugsmønstre i sammenhæng med forældrepraksisser undersøgt. Interviewene bliver understøttet af spørgeskemaer, registreringer af mediebrug og analyser af udvalgte, populære medietypers affordances. Det er projektets overordnede hypotese, at internetmedier faciliteter og konstituerer en ny slags medialiseret og æstetiseret praksis for forældres interaktion med omverdenen, herunder en radikaliseret forældrerefleksivitet.